SSTSamenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling

Competentiemanagement

Binnen het maatwerkdecreet dient elke doelgroep medewerker jaarlijks een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) op te laden op ‘mijn loopbaan’ op de site van de VDAB. Het opgeladen sjabloon moet voldoen aan de vereisten beschreven in het maatwerkdecreet. Volgens het decreet bevat het POP jaarlijks minstens 1 actiepunt over een algemene competentie en minstens 1 actiepunt over een technische competentie. Om dit proces mee te ondersteunen zijn vanuit de sector begeleidende instrumenten ontwikkeld:

 • Draaiboek POP in de sociale economie
 • POP-actieplan eerste POP
 • POP-actieplan opvolging

Om de begeleiding en de ontwikkeling van POP’s kwaliteitsvol te laten verlopen zijn er binnen elke organisatie medewerkers opgeleid als:

 • POP-ambassadeurs: de sleutelfiguren in de organisatie die het POP-beleid in de organisatie vormgeven
 • POP-coaches: die de werkelijke begeleiding op zich nemen als interne POP-coach
 • Train the trainer: die intern de opleiding geven aan POP-coaches

 

Talent@werkplek

Talent@Werkplek wil direct leidinggevenden ondersteunen in hun rol als leidinggevende op de werkplek. Dit wil zeggen in hun coachingstaken: het begeleiden en motiveren van medewerkers en het erkennen, inzetten en ontwikkelen van competenties van hun medewerkers.
Talent@Werkplek richt zich enerzijds tot de HR-medewerker(s) of de bedrijfsverantwoordelijke(n) van de organisatie, en anderzijds tot de direct leidinggevenden zelf. Volgende instrumenten werden ontwikkeld om met hen aan de slag te gaan.

 • De HR-leidraad biedt inspiratie over hoe de instrumenten kunnen aansluiten op het bestaande (HR-) beleid.

 • De Scan@Werkplek brengt sterke en verbeterpunten van competentieontwikkeling door leidinggevenden in kaart.

 • De Agenda’s@Werkplek, leidraden op (zakformaat) voor de direct leidinggevenden, bevatten praktische tips om de competenties van het personeel op de werkvloer optimaal te benutten.
  Als toemaatje geeft de brochure “Leren in een netwerk” informatie en advies voor het zelf opzetten van lerende netwerken.

Ben je op zoek naar instrumenten die een beperkte tijdsinvestering vergen van zowel HR-medewerker(s) of bestuurder(s) van de organisatie als van direct leidinggevenden? Die laagdrempelig zijn? Die direct resultaat opleveren? Neem dan snel een kijkje op www.talentatwerkplek.be
Alle instrumenten sturen aan op een vruchtbare dialoog tussen HR-medewerker(s) of bedrijfsverantwoordelijken en (eerstelijns)leidinggevenden, en vervolgens tussen deze leidinggevenden en hun medewerkers.


 

BYS Backoffice  Copyright

Koning Albertlaan 124,  9000 Gent | T. 09 2599766 | F. 09 2599768 | info@sst.be

Zin geven